สมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทย
THAI WINDOW FILM ASSOCIATION
         
         
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของสมาคมฯ
          เนื่อง จากสมาคมฯ กำลังอยู่ในช่วงการรับสมาชิกทั่วไป , สมาชิกกิตติมศักดิ์ อยู่อย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการกำลังประเมินความเหมาะสมของจำนวนสมาชิก
เพื่อที่จะกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของสมาคมฯ ต่อไป
การประชุมใหญ่ของสมาชิกในครั้งที่ 2 ทั้งสมาชิกเดิมและสมาชิกใหม่ ประมาณ มีนาคม 2549
การเปิดตัวสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ ประมาณ ไตรมาสแรกของปี 2549
การแข่งขันแรลลี่กระชับสัมพันธ์ ประมาณกลางปี 2549
...............................................................................................................................................................................................
         
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในวงการฟิล์มกรองแสง
           ประมาณการกันว่า ในประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจในการให้บริการเกี่ยวกับด้านฟิล์มกรองแสง ไม่ว่าจะเป็นระดับร้านค้า, ช่างอิสระก็ตามนั้นมีอยู่มากพอสมควร
แต่ที่ผ่านมาหลายปี ยังไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมรายชื่อของผู้ประกอบการดังกล่าวไว้เลย ตลอดจนถึงเรื่องการพัฒนาการให้บริการอย่างเป็นระบบ ส่วนมากจะทำกันในระดับ
ผู้นำเข้ากับกลุ่มลูกค้าของตนเอง ต่างคนก็ต่างคิดกันไป ทั้งนี้ เพื่อให้เราชาววงการฟิล์มฯ ได้มีกิจกรรมร่วมกันในอันที่จะส่งผลต่อการเชื่อมความสัมพันธ์ต่อกันก็ดีต่อผู้บริโภค
ก็ดีกอปรกับเพื่อสร้างการพัฒนาในฝีมือการติดตั้งฟิล์มอย่างเป็นระบบ ทางสมาคมจึงมีโครงการจะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการขึ้น เรียกว่า
"The Professional Installer of the Year" หรือ "ช่างติดฟิล์มกรองแสงมือ 1 ประจำปีโดยทางสมาคมฯ จะจัดหาเงินทุนเพื่อจัดงานและให้รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ และเพื่อ
ส่งไปแข่งขันกับระดับนานาชาติต่อไป
 
 
THAI WINDOW FILM ASSOCIATION
Copyright (C) 2010 TWFA, All Rights Reserved.