ประวัติความเป็นมา
          สมาคม ฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทย (TWFA) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยผู้ประกอบการธุรกิจด้านฟิล์มกรองแสงกลุ่มหนึ่ง ด้วยแจ้งเห็นว่าธุรกิจและอุตสาหกรรมฟิล์มกรองแสง เป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง ใน การใช้กับชีวิตประจำวัน เพื่อการลดความร้อน, เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ เชื่อเพลิงตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี การดำเนินธุรกิจการค้าทางด้านฟิล์มกรองแสง รวมทั้งฟิล์มชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะนำมาใช้ กับกระจกรถยนต์หรือ กระจกอาคาร รวมทั้งการนำมาตกแต่งกระจกอาคารบ้านเรือน ในประเทศไทยมานานนับ 10 ปีแล้ว สินค้าต่างๆ ก็มีการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะ ในช่วง 4 – 5 ปี ที่ผ่านมา และความจำเป็นในการที่จะประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงใน โลกยุคปัจจุบันและอนาคตก็เพิ่มมากขึ้น การใช้ฟิล์มกรองแสงเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้ม ค่าสูงสุดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าน่าจะมีการรวมตัวกัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านบุคลากร, สินค้าฟิล์มกรองแสงตลอดจนจัดระบบมาตรฐานต่างๆ ของการทำธุรกิจฟิล์มกรองแสง รวมถึงการเผยแพร่ ข้อมูลความรู้ที่เป็นกลางและถูกต้อง โดยไม่หวังผลทางการค้าให้แก่ผู้บริโภค จึงได้ทำ การจัดตั้งสมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทยในที่สุด นายกสมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทยคนแรก คือ นายธิติรัตน์ พุ่มไสว ซึ่งท่านเป็นผู้บุกเบิกและทำให้สมาคมฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาจนสำเร็จ

วัตถุประสงค์
        สมาคมฯ ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความเจริญทางด้าน
1.เพื่อ ส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงให้แก่ประชาชน ตลอดจนพัฒนาความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ฟิล์มกรองแสง
2.เพื่อรวบรวมผู้ประกอบการในวงการฟิล์มกรองแสงทุกระดับให้เป็นกลุ่มก้อน
3.เพื่อเป็นหน่วยงานในการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการใช้ฟิล์มกรองแสงในการประหยัดพลังงาน ที่ถูกต้อง
4.เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฟิล์มกรองแสง
5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงของต่างประเทศ

หน้าที่และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
1.มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
2.มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
3.มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
4.มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
5.สมาชิกสามัญมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม
6.และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสีย
7.มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
8.มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
9.มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
10.มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
11.มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของสมาคม
12.มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
13.มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ที่ตั้งสมาคมฯ
เลขที่ 110/10 หมู่ 5 ซอยคลองมะเดื่อ 13 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์  : 0-3487-8401-2   โทรสาร   : 0-3484-7047

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคม

1. นายธิติรัตน์ พุ่มไสว : นายกสมาคมฟิล์มกรองแสง
2. นายสกล เบญจทรัพย์ : อุปนายก
3. นางสาวภัสสร วิสุขอนุกุล : กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวฐณัชญ์กรณ์ ธีระภัฐิธร  : กรรมการและประชาสัมพันธ์
5. นายนฤนาท  คงศิริ  : กรรมการและนายทะเบียน
6. นางนันท์นภัส ตรัยวิวัฒน์ธาดา : กรรมการและปฏิคม
7. นางสาวณปภา เชี่ยวกล  : กรรมการและเหรัญญิก                   
8.  นายสมบัติ สมบัติวาณิชย์กุล  : กรรมการทั่วไป

     
 
 
THAI WINDOW FILM ASSOCIATION
Copyright (C) 2010 TWFA, All Rights Reserved.