เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

สมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทย (TWFA) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยผู้ประกอบการธุรกิจด้านฟิล์มกรองแสงกลุ่มหนึ่ง ด้วยแจ้งเห็นว่าธุรกิจและอุตสาหกรรมฟิล์มกรองแสง เป็นธุรกิจและอุตส่าหกรรมที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง ใน การใช้กับชีวิตประจำวัน เพื่อการลดความร้อน, เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ เชื้อเพลิงตลอดจนเพิ่มความปลอดภัย ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี การดำเนินธุรกิจการค้าทางด้านฟิล์มกรองแสง รวมทั้งฟิล์มชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะนำมาใช้ กับกระจกรถยนต์หรือ กระจกอาคาร รวมทั้งการนำมาตกแต่งกระจกอาคารบ้านเรือน ในประเทศไทยมานานนับ 10ปีแล้ว สินค้าต่างๆ ก็มีการพัฒนามากขึ้น โดยเฉพาะ ในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา และความจำเป็นในการที่จะประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงใน โลกยุคปัจจุบันและอนาคตก็เพิ่มมากขึ้น การใช้ฟิล์มกรองแสงเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้ม ค่าสูงสุดจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่ง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมีความเห็นว่าน่าจะมีการรวมตัวกัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านบุคลากร, สินค้าฟิล์มกรองแสงตลอดจนจัดระบบมาตรฐานต่างๆ ของการทำธุรกิจฟิล์มกรองแสง รวมถึงการเผยแพร่ ข้อมูลความรู้ที่เป็นกลางและถูกต้อง โดยไม่หวังผลทางการค้าให้แก่ผู้บริโภค จึงได้ทำ การจัดตั้งสมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทยในที่สุด นายกสมาคมฟิล์มกรองแสงแห่งประเทศไทยคนแรก คือ นายธิติรัตน์ พุ่มไสว ซึ่งท่านเป็นผู้บุกเบิกและทำให้สมาคมฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาจนสำเร็จ

 

วัตถุประสงค์
สมาคมฯ ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร มุ่งส่งเสริมและพัฒนาความเจริญทางด้าน

  1. เพื่อส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงให้แก่ประชาชน ตลอดจนพัฒนาความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน ฟิล์มกรองแสง
  2. เพื่อรวบรวมผู้ประกอบการในวงการฟิล์มกรองแสงทุกระดับให้เป็นกลุ่มก้อน
  3. เพื่อเป็นหน่วยงานในการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการใช้ฟิล์มกรองแสงในการประหยัดพลังงาน ที่ถูกต้อง
  4. เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฟิล์มกรองแสง
  5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงของต่างประเทศ